Czy windykacja i egzekucja komornicza to pojęcia tożsame?

Niedotrzymywanie zobowiązań wobec wierzycieli bardzo często kończy się nieprzyjemnościami związanymi z wszczęciem procedur mających na celu uzyskanie spłaty istniejącego zadłużenia. W takich sytuacjach słyszy się o windykacjach oraz egzekucjach komorniczych. Obie procedury dążą do tego samego celu, natomiast różnią się co do metod uregulowania długu. Poznaj różnice pomiędzy egzekucją a windykacją komorniczą.

Windykacja komornicza – na czym polega?

Windykacja uważana jest za łagodniejszą formę uzyskiwania środków od dłużnika. Najczęściej jest ona procedowana przez windykatora lub wierzyciela. Celem windykacji jest doprowadzenie do spłaty długu wszelkimi dostępnymi na dany moment środkami. Warto pamiętać o tym, że w procesie windykacji nie jest możliwe zajęcie majątku. Windykacja może być przeprowadzana różnymi technikami w zależności od jej rodzaju:

  • Windykacja miękka, nazywana także polubowną – polega na odnalezieniu za pomocą dialogu kompromisu zadowalającego dla obu stron. Działania te obejmują takie czynności jak wysyłanie listów, upomnień, maili, a także przeprowadzaniu rozmów telefonicznych z dłużnikiem. Głównym celem jest informowanie dłużnika o stanie zadłużenia, a także możliwościach uregulowania długu oraz konsekwencjach, jakie będą wynikać z braku spłaty zadłużenia,
  • Windykacja twarda – ten rodzaj windykacji opiera się na postępowaniu na drodze sądowo-egzekucyjnej i stosowany jest on w przypadku, gdy poprzednia technika nie przynosi pożądanych skutków. Jest to działanie, które windykator stosuje w ostateczności, gdy inne metody okazały się zawodne, a dłużnik nie wykazuje żadnych chęci współpracy. Zakłada udział sądu oraz komornika.

Czym jest egzekucja komornicza?

W sytuacjach, gdy windykacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów, do sprawy zaangażowany zostaje komornik, którego uprawnienia pozwalają na przeprowadzenie egzekucji. Jej celem jest ściągnięcie z majątku dłużnika należności w postaci dóbr lub środków dostępnych na koncie bankowym. Warto mieć na uwadze, że komornik nie decyduje o tym, co będzie podlegać egzekucji. Decyzja ta zapada na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji, który został złożony przez wierzyciela.