W jaki sposób komornik ściąga zaległe alimenty?

Każdy rodzić bez względu na to, czy wychowuje dziecko samotnie, czy też wspólnie z drugim rodzicem, zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki utrzymania oraz edukacji swojego dziecka. Gdy oboje rodziców wychowują dziecko razem, podział prawny nie jest potrzebny, ponieważ rodzice dogadują się miedzy sobą  i dzielą zakres  obowiązków. W przypadku, gdy rodzice decydują się na rozstanie, a dziecko pozostaje z jednym z nich, należy pamiętać o tym, że obowiązek utrzymywania dziecka obowiązuje zarówno mamę, jak i tatę. W takich sytuacjach alimenty nakładane są najczęściej na stronę nieopiekującą się dzieckiem na co dzień. Co w momencie, gdy osoba obciążona alimentami, uchyla się od płacenia danego zobowiązania? W takiej sytuacji udać się do komornika z wnioskiem o egzekucję zadłużenia?

Sposoby na egzekwowanie opłaty alimentacyjnej

Aby zaangażować komornika w proces wyegzekwowania pieniędzy na potrzeby dziecka, opiekun prawny dziecka powinien wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji alimentów. Dokument powinien zawierać informację, jak:

  • świadczenie, które ma zostać spełnione,
  • dane osobowe dłużnika wraz z miejscem zamieszkania.

Do wniosku powinien być załączony tytuł wykonawczy, którym najczęściej jest wyrok sądu lub sporządzona notarialnie ugoda alimentacyjna zawarta pomiędzy rodzicami. Jeżeli nie można określić miejsca zamieszkania dłużnika, do wniosku powinno zostać dołączone żądanie o ustanowienie dla niego kuratora. We wniosku nie należy wskazywać sposobu, w jaki dług ma zostać wyegzekwowany. Określenie sposobu oraz metod odzyskania długu leży w gestii komornika.

Po ustaleniu przez komornika wysokości majątku osoby obciążonej alimentami następuje egzekucja komornicza, która odbywa się natychmiastowo. Najpopularniejszą i zarazem najskuteczniejszą metodą jest zajęcie części wypłaty. Oznacza to, że dłużnik nie otrzyma pełnego wynagrodzenia, a różnica zostanie przekazana na spłatę zobowiązania. Do innych mniej popularnych metod stosowanych przez komorników w tym zakresie należy m.in.: zajęcie rachunku bankowego, a także egzekucja ruchomości dłużnika.

Ograniczenia egzekucyjne komornika

Należy pamiętać o tym, że komornik nie może zająć więcej niż 60% miesięcznego wynagrodzenia netto dłużnika. W przypadku egzekwowania alimentów nie obowiązuje coś takiego jak kwota wolna od potrąceń. Oznacza to tyle, że bez względu na wysokość zarobków komornik może dokonać potrącenia wynagrodzenia. Co się tyczy ruchomości, komornik może zająć tylko to wyposażenie, które nie są niezbędne do życia.